IECMAT i CEMU: Pioners en recerca biomèdica

IECMA y CEMU: Pioneros en investigación biomédica

IECMAT and CEMU: Pioneers in biomedical research

El doctor Miquel Utset i Francesc Vidal creen el centre d'investigació IECMAT sobre teràpies cel·lulars

El doctor Miquel Utset y Francesc Vidal crean el centro de investigación IECMAT sobre terápias celulares

Dr. Miquel Utset and Francesc Vidal create research center IECMAT on cell Terapies

La medicina regenerativa avança a tal velocitat que ben aviat podrà reemplaçar cèl·lules danyades per cèl·lules mare de forma habitual.

La medicina regenerativa avanza a tal velocidad que pronto podrá reemplazar células dañadas por células madre de forma habitual.

Regenerative medicine advances so rapidly that may soon replace damaged cells by stem cells as usual.