IECMAT és un equip de professionals de la investigació bàsica, la aplicada i de la medicina, que és la base per avançar en aquest camp, per investigar i saber molt més sobre la biologia dels teixits, la seva regeneració i els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en els diferents períodes de la vida humana i en les diferents malalties.

IECMA es un equipo de profesionales de la investigación básica, la aplicada y de la medicina, que es la base para avanzar en este campo, para investigar y saber mucho más sobre la biología de los tejidos, su regeneración y los mecanismos celulares y moleculares implicados en los diferentes periodos de la vida humana y en las diferentes enfermedades.

IECMAT is a team made of professionals from basic, applied and medical investigation, which we consider is the soil to improve in the field of regenerative medicine, to research and understand tissue biology, regeneration and the cellular and molecular mechanisms involved in the different stages of human health and disease.

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Ll. Francisco Vidal Fayos
CEO
Disseny, direcció i supervisió dels projectes.

Ll. Francisco Vidal Fayos
CEO
Diseño, dirección y supervisión de los proyectos.

Ll. Francisco Vidal Fayos
CEO
Project design, direction and supervision.

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Dr. Miquel Utset Badiella
Director Mèdic
Aplicació i seguiment dels tractaments.

Dr. Miquel Utset Badiella
Director Médico
Aplicación y seguimiento de los tratamientos.

Dr. Miquel Utset Badiella
Medical Director
Treatments application and follow-up.

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Dr. Josep Mª Pujal Reyes
Assessor Científic
Demostració i definició d’evidències científiques.

Dr. Josep Mª Pujal Reyes
Asesor Científico
Demostración y definición de evidencias científicas.

Dr. Josep Mª Pujal Reyes
Scientific Advisory
Definition and demonstration of scientific evidences.

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Dr. Tzanko Tzanov
Assessor Científic
Enginyer Químic
Cap d’investigació de Biotecnologia Aplicada en el Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial de la UPC.

Dr. Tzanko Tzanov
Asesor Científico
Ingeniero Químico
Jefe de investigación de Biotecnología Aplicada en el Grupo de Biotecnología Molecular e Industrial de la UPC.

Dr. Tzanko Tzanov
Scientific Advisory
Chemical Engineer
Leader of the Applied Biotechnology research in the Group of Molecular and Industrial Biotechnology at UPC.

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Jaume Castellà Maymó
Assessor Científic
Llicenciat en Ciències Físiques
Responsable de la gestió i promoció de la recerca del Dep. d'Òptica de la UPC. Gerent de CD6

Jaume Castellà Maymó
Asesor Científico
Licenciado en Ciéncias Físicas
Responsable de la gestión y promoción de la investigación del Dep. de Óptica de la UPC. Gerente del CD6

Jaume Castellà Maymó
Scientific Advisory
MSc degree in Physics
Research Manager at the Optics Dep. of the Univ. Politècnica de Catalunya. Managing Director at CD6

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Miquel Palet Sancho
Assessor Científic
Llicenciat en Veterinaria
Diplomat en Oftalmologia
Especialitzat en Traumatologia
Director Mèdic Hospital Veterinari Lauro

Miquel Palet Sancho
Asesor Científico
Licenciado en Veterinaria
Diplomado en Oftalmologia
Especializado en Traumatologia
Director Médico Hospital Veterinario Lauro

Dr. Tzanko Tzanov
Scientific Advisory
Bachelor of Veterinary Science
Diploma in Ophthalmology
Specializing in Traumatology
Medical Director of the Veterinary Hospital Lauro

Clic per veure el CV

Clic para ver el CV

Click to CV wiew

Joan Parera Turull
Assessor Científic
Osteòpata D.O. MSc.
Director Centre d’Osteopatia Terrassa

Joan Parera Turull
Asesor Científico
Osteópata D.O. MSc.
Director Centro de Osteopatía Terrassa

Joan Parera Turull
Scientific Advisory
Osteopath O.D. MSc.
Director Center for Osteopathic Terrassa

EDUCATIONAL BACKGROUND
Engineering at Polytechnic - University of Catalonia
Medical Technology and Devices diploma - Polytechnic University of Cataluña
Master of Science Biotechnology - University of Oslo
Haematopoiesis and Cell Therapy diploma - Universidad Autónoma de Madrid
Cell Progenitors and Cryobiology Technology diploma - Institut Reserca Oncològica (Autonomous University of Barcelona)
Pharmaceutical Management Certified - Escuela de Alta Dirección y Administración ( EADA )
Master Executive Hospital Management and Healthcare Companies - Escuela de Alta Dirección y Administración ( EADA )
Cell and Genetic Therapy in Onco-Hematology - Universidad Autónoma de Barcelona
Cell Therapy and Tissue Engineering diploma - International University of Catalonia

PROFESSIONAL EXPERIENCE
Baxter Healthcare
- EU Project Manager
- Immunotherapy Development Manager
- Cell Therapy Division Director

Biotransplant Incorporate
- Cell Technologies Manager

Biosafe – Progenitors Technology
- EU Manager

PlasmaSelect,AG - Extracorporeal Immunotherapy
- Director

Aastrom Biosciences,SL
- Managing Director

University Clinic Hospital of Barcelona Histocell- Tissue Engineering
- Pneumocytes Transplant Project Director

IL3 Institute of Continuing Education University of Barcelona
- Schoolmaster teacher

NTE- Healthcare Technology
- Chief Scientist. Regenerative Technologies R&D

Applied Regenerative Medicine Unit
Integrative Medical Center – Clínica Diagonal ( Barcelona)
- Regenerative Therapy Development Director

PROJECTS AND DEVELOPMENT
LEADING CLINICAL RESEARCH PROGRAMS

FORMACIÓ

PONENCIES

EXPERIÈNCIA
DIRECTOR MÈDIC CEMU (CENTRE MÈDIC UTSET)
- Exercici com a Metge de Capçalera, Expert en Tractaments Antiaging i Expert amb Tractaments d´Ozonoterapia.

DIRECTOR MÈDIC IECMAT (INSTITUT D’EXCE·LÈNCIA EN CIENCIES MÈDIQUES AVANÇADES DE TERRASSA)
- Exercici com a Metge Consultor, Expert en Aplicació de Tractaments amb Factors de Creixament Plaquetar

DIRECTOR MÈDIC MOLDING CLINIC (2002-2006)
- Desenvolupament dels programes de les Unitats Mèdiques i de la organització i control de la seva activitat des de la inauguració.
- Gestió de tota la activitat mèdica en un centre relacionat amb 16-18 professionals, amb 6 Unitats mèdiques i 7 Unitats quirúrgiques.

DESPATX PROFESSIONAL
-Exercici com a Metge General, amb consultori propi, des de desembre 1988 fins el moment actual.

HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA
-Metge Assistent al Servei Urgències. Gener - juliol 90.

MAPFRE
-Revisió Mèdica ordinària dels mutualistes. juliol 87 a juny 88.

TELEFONICA
-Contracte en pràctiques com a Metge d’Empresa. Gener a desembre 1987.

STEL S.A.
-Treballs d´Oficina Tècnica. Vacances universitàries 1981-82-83.

REFORMA GRUPS SANT LLORENÇ. TERRASSA
-Pràctiques d’arquitecte Tècnic.

Scientific Director of Cell Processing Laboratory
Sevibe Cells, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Giroempren Ala A
C/Pic de Peguera, 11
17003 Girona


Josep-Maria Pujal es va doctorar en Immunologia a la Universitat de Barcelona en trasplantaments d’òrgans sòlids. Ha estat en serveis d'hematologia fent la cerca de donant al·logènic en trasplantaments de moll de l'ós així com monitoritzant l'evolució del pacient trasplantat. També ha estat involucrat en extraccions de sang de cordó umbilical (SCU). Ha efectuat una primera estància post-doctoral al laboratori d'Esclerosi Múltiple on va ser guardonat amb el millor treball de recerca en els Serono awards for Investigation Projects. Ha efectuat una segona estància post-doctoral en caracteritzar cèl·lules mare mesenquimals provinents de cordó umbilical. Addicionalment, és director del laboratori de processament cel·lular en sala blanca de progenitors hematopoètics provinents de SCU a l'empresa Sevibe Cells. Igualment es membre de la Comissió de selecció d’ajuts de tercer cicle del Ministeri d'Educació i Joventut del M.I. Govern d'Andorra i professor i director del departament de recerca a la Universitat de les Valls (UDV) a Andorra.

Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial - GBMI

El Dr. Tzanko Tzanov és un enginyer químic amb gran experiència adquirida a nivell internacional en funcionalitat bioquímica de (bio) polímers per a aplicacions industrials i biomèdiques, síntesi enzimàtica, polimerització i revestiment.

És el Cap d’investigació de Biotecnologia Aplicada en el Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial de la UPC ( http://gbmi.upc.edu ).

El Dr. Tzanov ha participat en nombrosos projectes de recerca europeus en l'àmbit de la biotecnologia, la nanotecnologia i la salut. És autor de més de 70 articles científics i 8 patents en l'àrea dels materials i la biotecnologia aplicada.

Grupo de Biotecnología Molecular e Industrial - GBMI

El Dr. Tzanko Tzanov es un ingeniero químico con gran experiencia adquirida a nivel internacional en funcionalidad bioquímica de (bio) polímeros para aplicaciones industriales y biomédicas, síntesis enzimática, polimerización y revestimiento.

Es el Jefe de investigación de Biotecnología Aplicada en el Grupo de Biotecnología Molecular e Industrial de la UPC ( http://gbmi.upc.edu ).

El Dr. Tzanov ha participado en numerosos proyectos de investigación europeos en el ámbito de la biotecnología, la nanotecnología y la salud. Es autor de más de 70 artículos científicos y 8 patentes en el área de los materiales y la biotecnología aplicada.

Molecular and Industrial Biotechnology group - GBMI

Dr. Tzanko Tzanov is a chemical engineer with large internationally acquired experience in biochemical functionalisation of (bio) polymers for industrial and biomedical applications, enzymatic synthesis, polymerisation and coating.

He is the leader of the Applied Biotechnology research in the Group of Molecular and Industrial Biotechnology at UPC ( http://gbmi.upc.edu ).

Dr. Tzanov has been participating in numerous European research projects in the area of applied biotechnology, nanotechnology and health. He is author of more than 70 peer reviewed papers and 8 patents in the area of materials and applied biotechnology.

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (especialitat en Astronomia i Astrofísica), s'incorpora el 1993 a la UPC com a responsable de la gestió i promoció de la recerca del Departament d'Òptica i Optometria des del que participa en la definició de l’estratègia per la creació del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6, http://www.cd6.upc.edu).

Des de 2001 és gerent del CD6 amb funcions de representació, desenvolupament estratègic, anàlisi de risc tecnològic, marketing, desenvolupament de negoci (valorització de tecnologia, impuls a l’emprenedoria) i interlocució amb les agències públiques de R+D.

Des de la seva incorporació a la UPC ha anat completant la seva formació amb diversos programes de postgrau relacionats amb l'administració i direcció d'empreses i amb formació de caràcter científic i tècnic relacionada amb les aplicacions de les tecnologies òptiques i fotòniques. Ha participat activament en la creació de diverses empreses spin-off, en la definició dels seus plans de negoci, en la recerca de finançament i inversió i ha estat membre de diversos Consells d'Administració.

Actualment és membre de la Junta Directiva del Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO).

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (especialidad en Astronomía y Astrofísica), se incorpora en 1993 a la UPC como responsable de la gestión y promoción de la investigación del Departamento de Óptica y Optometría, desde el que participa en la definición de la estrategia para la creación del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6, http://www.cd6.upc.edu).

Desde 2001 es gerente del CD6 con funciones de representación, desarrollo estratégico, análisis de riesgo tecnológico, marketing, desarrollo de negocio (valorización de tecnología, impulso al emprendimiento) e interlocución con las agencias públicas de I + D.

Desde su incorporación a la UPC ha ido completando su formación con diversos programas de postgrado relacionados con la administración y dirección de empresas y con formación de carácter científico y técnico relacionada con las aplicaciones de las tecnologías ópticas y fotónicas. Ha participado activamente en la creación de varias empresas spin-off, en la definición de sus planes de negocio, en la búsqueda de financiación e inversión y ha sido miembro de varios Consejos de Administración.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO).

Degree in Physics from the University of Barcelona (specializing in Astronomy and Astrophysics), incorporated in 1993 as head of the UPC management and promotion of research in the Department of Optometry from participating in the definition strategy for the creation of the Centre for Sensors, Instrumentation and Systems (CD6, http://www.cd6.upc.edu).

Since 2001 he is manager of CD6 functions of representation, strategic development, risk analysis technology, marketing, business development (recovery technology to boost entrepreneurship) and communicate with the public R & D agencies.

Since joining the UPC has completed his training with various postgraduate programs related to the administration and management and training of scientific and technical related applications of photonics and optical technologies. He actively participated in the creation of several spin-offs in the definition of their business plans, research funding and investment has been a member of several Boards of Directors.

He is a member of the Board of the Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO).

Llicenciat en veterinària el 1993 a la UAB, on descobreixo clarament la vocació com a clínic i cirurgià. De fet, els dos últims anys de la carrera exerceixo d’alumne intern en el departament de cirurgia. Clarament em declino per les especialitats de traumatologia i oftalmologia, realitzant cursos nacionals i internacionals, així com la Diplomatura en Oftalmologia el 1997 per la UAB. També he format part de xerrades en congressos, cursos i articles de formació a nivell nacional.
Un camp apassionant i molt recent en la traumatologia és la ressonància magnètica i l’artroscopia, camps on sóc dels primers veterinaris que ens hi vàrem dedicar, i hi estem fent un camí molt important per millorar la qualitat en el diagnòstic i tractaments. Treballo com a director de l’Hospital Veterinari Lauro.

Osteòpata D.O. MSc.
Director Centre d’Osteopatia Terrassa

Diplomat en Fisioteràpia (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Màster en Osteopatia (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Màster d´Investigació en Medicina Clínica (Facultat de Medicina UMH) 

Doctorant en Investigació en Medicina Clínica (Facultat de Medicina UMH)

Professor i Coordinador Estudis d’Osteopatia Universitat Ramon Llull 2006-2014
Professor Escola d’ Osteopatia “Gimbernat” (Universitat Autònoma de Barcelona) 2002- 2006
Professor Grau en Fisioteràpia Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL) 2009-2012
Professor Curs de SAT per a osteòpates a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL) 2010-2012
Director i professor de l´Institut d´Osteopatia Clínica (INOC) 2012-2013
Professor col·laborador acreditat per l´ Agència de Qualificació Universitària de Catalunya